FUNDAȚIA  CARDINAL  POINTS

a fost înființată în anul 2000 și are ca obiective:

a) organizarea activității de soluționare a litigiilor civile și comerciale prin mediere și arbitraj ad – hoc și instituționalizat;

b) să promoveze interesele profesionale ale membrilor săi;

c) urmărește întărirea autorității și prestigiului instituției medierii și arbitrajului;

d) să stabiliească contacte cu instituţii şi organizaţii având scopuri asemănătoare sau cu autorităţi publice din Romania sau din străinătate şi să adere la organizații profesionale internaţionale;

e) să informeze cu privire la activitatea de mediere, ca o modalitate voluntară şi facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator autorizat, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate;

f) să informeze persoanele fizice şi juridice asupra posibilităţii şi avantajelor folosirii procedurii medierii și arbitrajului;

g) să contribuie în mod activ la îmbunătăţirea numărului de litigii soluţionate pe cale amiabilă şi descongestionarea instanţelor de judecată competente a soluţiona aceste cazuri;

h) să faciliteze negocierile dintre părţi şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile;

i) respectarea, apărarea și promovarea drepturilor, intereselor, libertăților fundamentale ale omului și cetățeanului, în concordanță cu legislația națională și internațională în vigoare;

j)  garantarea respectării drepturilor constituționale ale cetățenilor.

         Fundația se constituie ca instituție nonguvernamentală, fără caracter politic, cu caracter nonprofit și fără scop lucrativ.

 

SCOPUL  ȘI  ACTIVITĂȚILE  FUNDAȚIEI:

–  militarea și soluționarea conflictelor în materie civilă, comercială, de familie, penală, și din domeniul protecţiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de lege;

–  organizarea de colocvii profesionale, sesiuni, simpozioane, conferințe la nivel local, zonal, național și internațional;

–  asigurarea condițiilor necesare exprimării de către mediatori și de către arbitri judiciari a opiniilor cu caracter profesional și statutar;

–  desfășurarea activității de negocire, conciliere, mediere și a arbitrajului;

–  soluționarea conflictelor în materie civilă și comercială cu ajutorul arbitrajului prin organizarea  CURȚII  DE  ARBITRAJ  COMERCIAL  MARITIM  ȘI  FLUVIAL, DE  PE  LÂNGĂ  FUNDAȚIA  CARDINAL  POINTS, cu filiale sau sucursale în fiecare judeţ al ţării, în Municipiul Bucureşti, în statele membre NATO și Uniunii Europene;

–  monitorizarea respectării drepturilor, intereselor și libertăților fundamentale ale omului și cetățeanului, în concordanță cu legislația națională și internațională în vigoare;

–  informează publicul cu privire la exercitarea activităţii de mediere și de arbitraj, precum şi la domeniile ce pot face obiectul activităţilor desfăşurate;

–  se asigură să depună toate diligenţele pentru ca părţile în conflict să ajungă la un acord reciproc convenabil, într-un termen rezonabil;

–  face propuneri privind îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării arbitrajului comercial, civil, intern şi internaţional;

–  colaborează cu alte instituţii permanente de arbitraj din străinătate şi urmăreşte evoluţia arbitrajului pe plan mondial;

–  în vederea realizării scopului și a obiectivelor sale, FUNDAȚIA CARDINAL  POINTS,

va desfășura, atât la sediul social, cât și în cadrul filialelor locale, județene, naționale și internaționale, activități economice diverse, aducătoare de venituri, după cum urmează: activități de negociere, conciliere, mediere și arbitraj instituționalizat, consultanță pentru afaceri și management,  traduceri și secretariat, desfășurarea de activități de închiriere și subânchiriere a bunurilor imobiliare proprii;

–  îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi sunt conferite prin Regulamentul privind organizarea și funcționarea CURȚII  DE  ARBITRAJ  COMERCIAL  MARITIM  ȘI  FLUVIAL, DE  PE  LÂNGĂ  FUNDAȚIA  CARDINAL  POINTS,

–  apără drepturile individuale și drepturile civile,

–  accesează fonduri europene structurale şi de investiţii,

–  contribuie la integrarea egalităţii de gen şi rasă în politici publice,

–  desfăşoară activităţi de prezentare şi susţinere (advocacy, lobby), atragere de resurse (fundraising), colaborare cu alte entităţi relevante (networking), cu aplicare în domeniile sale de activitate,

–  dezvoltarea de  programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi străinătate, în scopul informării publice asupra avantajelor procedurii medierii și arbitrajului, cu finanțări proprii, sau cu fonduri publice sau private, din țară și din țările membre ale U.E. și N.A.T.O.

–  dezvoltarea unor activități economice proprii, în concordanță cu statutul FUNDAȚIEI  CARDINAL  POINTS, în vederea autofinanțării,

–  realizarea de proiecte sau programe în vederea obținerii de finanțări nerambursabile,

–  soluționarea cazurilor de malpraxis, prin mediere și arbitraj,

–  stimularea și promovarea oricăror inițiative individuale sau colective, care să conducă la creșterea prestigiului fundației,

–  desfăşoară activităţi de dezvoltare comunitară, locală,

–  desfăşoară activităţi de educaţie civică, asistenţă şi servicii juridice,

–  desfăşoară activităţi de cercetare, consultanţă, promovare, dezvoltare şi de implementare în normarea, organizarea, coordonarea, dezvoltarea de politici, strategii, sisteme, măsuri, instrumente şi activităţi de justiţie socială şi restaurativă, soluţionare a disputelor prin metode alternative (comunicare, facilitare, negociere, mediere, conciliere, arbitraj, etc.),

–  intervine pentru rezolvarea pa cale amiabilă, a confictelor de orice natură, privind protecţia consumatorilor,

–  implementează proiecte prin accesarea de fonduri europene,

–  îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin regulamente şi hotărâri proprii,

–  produce, editează şi publică produse, materiale şi lucrări de specialitate,

–  promovează naţional şi internaţional pacea şi drepturile omului,

–  realizarea de acţiuni caritabile în scopul ajutorării unor membri ai societăţii aflaţi în dificultate,

–  sprijinirea activităţii de probaţiune,

–  susţine prin programe de reabilitare, reintegrarea delicvenţilor în societate, contribuie la securitatea publică,

–  sprijină victimele de orice fel,

–  oferim servicii privind negocierea, redactarea și acordarea de consultanță privitor la o gamă largă de contracte, încheiate în plan intern și internațional,

–  consultanta juridică permanentă privind activitatea organizației, asigurată de avocații, colaboratori ai FUNDAȚIEI  CARDINAL  POINTS,

–  organizarea activităţii de arbitraj instituţionalizat, ca formă de jurisdicţie arbitrală, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă, Cartea a – IV – a, DESPRE ARBITRAJ ȘI A REGULILOR  DE  PROCEDURĂ  ARBITRALĂ  PROPRII;

–  înfiinţarea de instituţii permanente de arbitraj instituționalizat, care vor funcţiona pe lângă ,,FUNDAȚIA CARDINAL POINTS,’’ în fiecare judeţ al ţării, în Municipiul Bucureşti, în statele membre NATO și Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă, Cartea  a – IV – a, TITLUL VII – ARBITRAJUL  INSTUȚIONALIZAT,

–  specializarea în toate aspectele privind comerțul maritim internațional, furnizând comunității maritime internaționale, o gamă largă de servicii de consultanță juridică în România. Principalele domenii includ: drept maritim: coliziuni, salvare, remorcare, eșuare, avarie comună și particulară, incendii și explozii, poluare, îndepărtarea epavelor și alte tipuri de pierderi maritime și accidente; Cargo: Claim – uri de marfă din accidente maritime, claim -uri privind contaminarea mărfii, claim – uri în ceea ce privește salvarea și contribuția la avaria comună; responsabilităţi privind cheltuieli de carantină, devierea rutei de transport şi cheltuielilor datorate clandestinilor/refugiaţilor găsiţi la bord sau pe apă, Contracte de transport maritim; asigurări maritime, P&I , H&M, cargo, Constructii & Reparații nave: Oferim asistență și consultanță privind redactarea contractelor de construcții și reparații nave și în litigiile ce derivă din acestea, litigii în fața instanțelor de drept comun și instanțelor arbitrale, inclusiv în ceea ce privește sechestrul asupra navelor maritime și reținerea la plecare.

 

SOLUȚIONAREA  LITIGIILOR  CIVILE  ȘI  COMERCIALE, CARE  REZULTĂ  DIN  NERESPECTAREA  CLAUZELOR  CONTRACTUALE, CE  DERIVĂ  DIN  CONTRACTELE  DE  PRESTĂRI  SERVICII  REFERITOARE  LA:

 

    1)  transporturile maritime sau fluviale mărfuri și/sau persoane, efectuate de către persoane juridice;

    2)  transporturile de persoane și/sau de mărfuri în folos propriu, pe apele naționale navigabile, efectuate ca activitate accesorie unei alte activități economice, efectuate de persoanele juridice sau fizice care le organizează, mărfurile transportate fiind proprietatea acestora sau rezultatul activității lor și persoanele transportate sau angajații lor;

    3)  transporturile de bunuri și/sau de persoane în interes personal, pe apele naționale navigabile, efectuate de persoane fizice pentru satisfacerea cerințelor proprii de transport pe apă, pentru sport sau agrement;

    4)  litigiile dintre coproprietarii navei, posesia ei, folosirea veniturilor acelei nave, darea în gaj sau ipotecarea oricărei nave, împrumut maritim, orice ipotecă matitimă, orice creanță, avarie comună sau remorcaj,

5)  litigiile care constituie obiectul contractele de navlosire de tipul Demise – charter, Voiage – charter, Time – charter, conosamentul sau altfel,folosința sau locațiunea unei nave prin charter party sau altfel,

    6)  litigii privind titlul de proprietate sau proprietatea contestată a unei nave, posesia sa, ori exploatarea sa, sau drepturile la rezultatele exploatării unei nave în coproprietate, precum și recunoașterea unui drept de superficie asupra terenului aferent construcțiilor edificate în zona Porturilor și recunoașterea în favoarea proprietarului a unui drept de servitute legală de trecere pietonală și auto pentru accesul la construcțiile proprietatea sa.

    7)  litigiile care constituie obiectul contractelor de navlosire de tipul time – charter sau

contracte charter by demise, încheiate între piața navlosirilor prin închirierea navelor de timp, navlositori sau agenți în contul navei sau al proprietarilor ei,

    8)  litigii privind construcția, repararea, echipamentul navelor și taxelor de doc,

    9)  litigiile care constituie obiectul contractelor de tip voiaj – charter încheiate în piața navlosirilor cu voiajul în cadrul activității de shipping etc.,

  10)  litigiile care constituie obiectul contractelor privind mărfurile și materialele furnizate navelor pentru uzul propriu, sau furnizarea în orice loc, de produse sau de material necesare unei nave în scopul exploatării sau întreținerii sale,

11)  litigiile care constituie obiectul contractelor privind transportul naval al mărfurilor, închirieri de nave, asistență și salvare, pierderi de vieți omenești sau daune corporale cauzate de către o navă sau provenind din exploatarea unei nave, daune cauzate de o navă, fie prin abordaj, fie în alt mod, pilotaj,

12)  litigiile care constituie obiectul contractelor privind pierderi sau pagube aduse  mărfurilor și a bagajelor transportate de orice navă sau ambarcațiune,

13)  transporturi maritime și costiere de pasageri,

14) servicii de captarea, tratarea și distribuția apei, colectarea deșeurilor nepericuloase, litigii referitoare la poluarea apei, construcția de nave și structuri plutitoare,

15)  instalarea mașinilor și echipamentelor industriale, intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu bunuri semifinite, produse petroliere sau chimice care pot produce poluări ce fac obiectul litigiilor naționale și internaționale,

16) condiția rea a mărfii la predarea-recepția care apar din cauza manipulării, întreținerii pe durata transportului, precum și a apariției condiției de forță majoră,

17)  transporturi de pasageri sau marfă pe căi navigabile interioare,

18)  litigiile privind încălcări ale protecției muncii săvârșite de personalul marinei civile;

19)  litigiile contra avutului privat, referitoare la bunuri aflate în administrarea sau folosința unităților marinei civile, ori încredințate acestora pentru expediție, transport sau păstrare, săvârșite de personalul marinei civile;

20)  litigiile contra avutului privat, referitoare la bunuri aflate în administrarea sau folosința unităților marinei civile, în cazul în care litigiul a pus sau ar fi putut pune în pericol nave, utilaje portuare, instalații de încărcare, descărcare și manipulare a mărfurilor în port sau a creat o stare de pericol pentru siguranța navigației ori a avut ca urmare o tulburare în activitatea de transport maritimă sau fluvială;

21)  litigiile care constituie obiectul contractelor privind salariile membrilor echipajului, banii cheltuiți de către comandanții de nave și banii cheltuiți de către încărcători, navlositori sau agenți în contul navei sau al proprietarilor ei,

22)  soluționarea tuturor litigiilor, prin mediere și arbitraj, indiferent de valoare, având drept obiect:

a) despăgubirile pentru avarii cauzate navelor și instalațiilor plutitoare, clădirilor și utilajelor portuare, instalațiilor destinate navigației, instalațiilor de încărcare, descărcare și manipulare a mărfurilor în port, ca urmare a abordajelor, coliziunilor sau altor accidente de navigație, precum și pentru orice prejudicii cauzate prin alte fapte ilicite în legătură cu activitatea marinei civile;

b) retribuția pentru asistență și salvare, precum și repartizarea acesteia între salvatori

c)  soluționarea cazurilor de malpraxis, prin mediere și arbitraj, precum și a  tuturor litigiilor comerciale, civile, penale, care au ca obiect contractele de prestări servicii încheiate între asociațiile de proprietari și furnizorii de utilități (gaz metan, curent electric, apă, canalizare, agent termic, salubritate, cablu Tv, telefonie, etc.),

d) contractele de transport mărfuri și persoane, inclusiv produse speciale (strategice) prin toate sistemele (modalități) de transport unimodale: feroviar, rutier, naval, aerian și prin conducte.

23)  litigiile contra siguranței navigației pe apă, litigille contra disciplinei și ordinii la bord și alte litigii în legătură cu activitatea marinei civile, prevăzute în decretul 443 / 1972 privind navigația civilă.

24)  litigiile contra siguranței navigației pe apă care au avut ca urmare un accident de navigație constând în abordaj cu consecințe material importante, avarierea gravă a unei nave ori distrugerea sau degradarea importantă de instalații și bunuri de orice fel, litigii de stânjenire a atribuțiilor de serviciu ale echipajului de conducere a unei nave daca prin aceasta s-ar pune în pericol siguranța navei sau de preluare fără drept de control al navei direct sau indirect, precum și omisiunea denunțării acestui litigiu prevăzute in art. 115, 123 și 124 din decretul 443 / 1972.