FUNDAȚIA  CARDINAL  POINTS

FUNDAȚIA  CARDINAL  POINTS a fost înființată în anul 2000 și are ca obiective: 

a) organizarea activității de soluționare a litigiilor civile și comerciale prin mediere și arbitraj ad – hoc și instituționalizat;

b) să promoveze interesele profesionale ale membrilor săi;

c) urmărește întărirea autorității și prestigiului instituției medierii și arbitrajului;

d) să stabiliească contacte cu instituţii şi organizaţii având scopuri asemănătoare sau cu autorităţi publice din Romania sau din străinătate şi să adere la organizații profesionale internaţionale;

e) să informeze cu privire la activitatea de mediere, ca o modalitate voluntară şi facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator autorizat, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate;

f) să informeze persoanele fizice şi juridice asupra posibilităţii şi avantajelor folosirii procedurii medierii și arbitrajului;

g) să contribuie în mod activ la îmbunătăţirea situaţiei de cazuri soluţionate pe cale amiabilă şi descongestionarea instanţelor de judecată competente a soluţiona aceste conflicte;

h) să faciliteze negocierile dintre părţi şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile;

i) respectarea, apărarea și promovarea drepturilor, intereselor, libertăților fundamentale ale omului și cetățeanului, în concordanță cu legislația națională și internațională în vigoare;

j)  garantarea respectării drepturilor constituționale ale cetățenilor.

Fundația se constituie ca instituție nonguvernamentală, fără caracter politic, cu caracter nonprofit și fără scop lucrativ.

 

SCOPUL ȘI ACTIVITĂȚILE FUNDAȚIEI

 • militarea și soluționarea conflictelor în materie civilă, comercială, de familie, penală, și din domeniul protecţiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de lege;
 • organizarea de colocvii profesionale, sesiuni, simpozioane, conferințe la nivel local, zonal, național și internațional;
 • asigurarea condițiilor necesare exprimării de către mediatori și de către arbitri judiciari a opiniilor cu caracter profesional și statutar;
 • desfășurarea activității de negocire, conciliere, mediere și a arbitrajului;
 • soluționarea conflictelor în materie civilă și comercială cu ajutorul arbitrajului prin organizarea CURȚII  DE  ARBITRAJ  COMERCIAL  MARITIM  ȘI  FLUVIAL, cu filiale sau sucursale în fiecare judeţ al ţării, în Municipiul Bucureşti, în statele membre NATO și Uniunii Europene;
 • monitorizarea respectării drepturilor, intereselor și libertăților fundamentale ale omului și cetățeanului, în concordanță cu legislația națională și internațională în vigoare;
 • informează publicul cu privire la exercitarea activităţii de mediere și de arbitraj, precum şi la domeniile ce pot face obiectul activităţilor desfăşurate;
 • se asigură să depună toate diligenţele pentru ca părţile în conflict să ajungă la un acord reciproc convenabil, într-un termen rezonabil;
 • face propuneri privind îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării arbitrajului comercial, civil, intern şi internaţional;
 • colaborează cu alte instituţii permanente de arbitraj din străinătate şi urmăreşte evoluţia arbitrajului pe plan mondial;
 • în vederea realizării scopului și a obiectivelor sale, FUNDAȚIA va desfășura, atât la sediul social, cât și în cadrul filialelor locale, județene, naționale și internaționale, activități economice diverse, aducătoare de venituri, după cum urmează: activități de negociere, conciliere, mediere și arbitraj instituționalizat, consultanță pentru afaceri și management, traduceri și secretariat, desfășurarea de activități de închiriere și subânchiriere a bunurilor imobiliare proprii;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi sunt conferite prin Regulamentul privind organizarea și funcționarea CURȚII DE  ARBITRAJ  COMERCIAL  MARITIM  ȘI  FLUVIAL,
 • apără drepturile individuale și drepturile civile,
 • accesează fonduri europene structurale şi de investiţii prin Programul Operţional Regional,
 • contribuie la integrarea egalităţii de gen şi rasă în politici publice,
 • desfăşoară activităţi de prezentare şi susţinere (advocacy, lobby), atragere de resurse (fundraising), colaborare cu alte entităţi relevante (networking), cu aplicare în domeniile sale de activitate,
 • dezvoltarea de programe propii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi străinătate, în scopul informării publice asupra avantajelor procedurii medierii și arbitrajului, cu finanțări proprii, sau cu fonduri publice sau private, din țară sau străinătate,
 • dezvoltarea unor activități economice proprii în vederea autofinanțării,
 • realizarea de proiecte sau programe în vederea obținerii de finanțări nerambursabile,
 • soluționarea cazurilor de malpraxis prin mediere și arbitraj,
 • stimularea și promovarea oricăror inițiative individuale sau colective, care să conducă la creșterea prestigiului fundației,
 • desfăşoară activităţi de dezvoltare comunitară, locală,
 • desfăşoară activităţi de educaţie civică, asistenţă şi servicii juridice,
 • desfăşoară activităţi de cercetare, consultanţă, promovare, dezvoltare şi de implementare în normarea, organizarea, coordonarea, dezvoltarea de politici, strategii, sisteme, măsuri, instrumente şi activităţi de justiţie socială şi restaurativă, soluţionare a disputelor prin metode alternative (comunicare, facilitare, negociere, mediere, conciliere, arbitraj, etc.),
 • intervine pentru rezolvarea pa cale amiabilă, a confictelor de orice natură, privind protecţia consumatorilor,
 • implementează proiecte prin accesarea de fonduri europene,
 • îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin regulamente şi hotărâri proprii,
 • produce, editează şi publică produse, materiale şi lucrări de specialitate,
 • promovează naţional şi internaţional pacea şi drepturile omului,
 • realizarea de acţiuni caritabile în scopul ajutorării unor membri ai societăţii aflaţi în dificultate,
 • sprijinirea activităţii de probaţiune,
 • susţine prin programe de reabilitare, reintegrarea delicvenţilor în societate, contribuie la securitatea publică,
 • sprijină victimele de orice fel,
 • oferim servicii privind negocierea, redactarea și acordarea de consultanță privitor la o gamă largă de contracte, interne și internațional,
 • specializarea în toate aspectele privind comerțul maritim internațional, furnizând comunității maritime internaționale, o gamă largă de servicii de consultanță juridică în România. Principalele domenii includ: drept maritim: coliziuni, salvare, remorcare, eșuare, avarie comună și particulară, incendii și explozii, poluare, îndepărtarea epavelor și alte tipuri de pierderi maritime și accidente; Cargo: Claim – uri de marfă din accidente maritime, claim -uri privind contaminarea mărfii, claim – uri în ceea ce privește salvarea și contribuția la avaria comună; responsabilităţi privind cheltuieli de carantină, devierea rutei de transport şi cheltuielilor datorate clandestinilor/refugiaţilor găsiţi la bord sau pe apă, Contracte de transport maritim; asigurări maritime, P&I , H&M, cargo, Constructii & Reparații nave: Oferim asistență și consultanță privind redactarea contractelor de construcții și reparații nave și în litigiile ce derivă din acestea, Litigii în fața instanțelor de drept comun și instanțelor arbitrale, inclusiv în ceea ce privește sechestrul asupra navelor maritime și reținerea la plecare,
 • consultanta juridică permanentă privind activitatea organizației,
 • organizarea activităţii de arbitraj instituţionalizat, ca formă de jurisdicţie arbitrală, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă, Cartea a – IV – a, DESPRE ARBITRAJ ȘI A REGULILOR DE  PROCEDURĂ  ARBITRALĂ  PROPRII;
 • înfiinţarea de instituţii permanente de arbitraj instituționalizat, care vor funcţiona pe lângă ,,FUNDAȚIA CARDINAL POINTS,’’ în fiecare judeţ al ţării, în Municipiul Bucureşti, în statele membre NATO și Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă, Cartea a – IV – a, TITLUL VII – ARBITRAJUL  INSTUȚIONALIZAT.

Soluționarea litigiilor civile și comerciale, care rezultă din nerespectarea clauzelor contractuale ce derivă din contractele de prestări servicii referitoare la:

 • transporturi maritime și costiere de pasageri. Această clasă include: transportul de pasageri maritim sau costier, pe baza de grafic sau nu, activitatea de expoatare a ambarcațiunilor pentru excursii, și a celor de croazieră sau agreement, activitatea de expoatare a feriboturilor, taxi-urilor de apă etc. Această clasă include de asemenea: închirierea ambarcațiunilor de agrement cu echipaj pentru transportul maritim sau costier (de exemplu pentru croaziere de pescuit),
 • captarea, tratarea și distribuția apei. Această clasă include activități de colectare, tratare și distribuție a apei în scopuri menajere și industriale. Este inclusă captarea apei din surse diferite și în scopuri diferite. Este inclusa de asemenea activitatea de exploatare a canalelor de irigație. Această clasă include: captarea apei din râuri, lacuri, puțuri etc. , colectarea apei de ploaie, tratarea apei în vederea furnizării acesteia, tratarea apei pentru utilizarea în industrie sau în alte scopuri, desalinizarea apei de mare sau a apei freatice în scopul obținerii de apă dulce, ca produs principal, distribuția apei prin conducte, cisterne sau alte mijloace de transport, activitatea de exploatare a canalelor de irigație,
 • colectarea deșeurilor nepericuloase. Această diviziune include colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor. De asemenea include transportul local al deșeurilor și activitatea instalațiilor de recuperare a materialelor reciclabile, (adică acelea care sortează materialele reciclabile dintr – un flux de deșeuri). Această grupă include colectarea deșeurilor din gospodării și intreprinderi cu ajutorul lăzilor de gunoi, a tomberoanelor, containerelor etc. Este inclusă colectarea deșeurilor nepericuloase și periculoase, de exemplu deșeurile din gospodării, bateriile uzate, uleiurile și grăsimile de gătit uzate, uleiurile uzate provenite de la nave și din garaje, precum și a deșeurilor provenite din activități de construcții și demolări. Această clasă include: colectarea deșeurilor solide nepericuloase (gunoi) din cadrul zonelor locale, cum este colectarea deșeurilor din gospodării și intreprinderi cu ajutorul coșului de gunoi, a tomberoanelor, containerelor etc., ce pot include materiale reciclabile mixte, colectarea materialelor reciclabile, colectarea gunoaielor în coșuri de gunoi amplasate în locuri publice. Această clasă include de asemenea: colectarea deșeurilor provenite din activități de construcții și demolări, colectarea și eliminarea deșeurilor cum ar fi praful și molozul,  colectarea deșeurilor provenite din filature, activitatea de exploatare a instalațiilor de transfer a deșeurilor nepericuloase,
 • colectarea plantelor și fructelor din flora spontană (exclus material lemnos). Această clasă include: colectarea materialelor din flora spontană: ciuperci, trufe, fructe de pădure, nuci, plută, balsamuri, lacuri și rășini fire vegetale, iarbă, ghindă, castanet, mușchi și licheni,
 • construcția de nave și structuri plutitoare. Această clasă include construcția de nave, cu exceptia ambarcațiunilor sportive și de agrement și construcția de structuri plutitoare. Acestă clasă include: construcția navelor comerciale: nave de pasageri, feriboturi, nave pentru transport de mărfuri, tancuri (maritime si fluviale), remorchere etc., constructia navelor de război, construcția navelor de pescuit și a navelor de prelucrare a peștelui (nave-uzina). Această clasă include de asemenea: construcția de nave pe pernă de aer (cu excepția navelor pe pernă de aer de agrement), construcția platformelor de foraj, plutitoare sau submersibile, construcția de structuri plutitoare: docuri, pontoane, batardouri, debarcadere, balize (geamanduri), rezervoare plutitoare, barje, șlepuri, macarale plutitoare, plute (exclusiv de agrement) etc., fabricarea secțiunilor de nave și de structuri plutitoare,
 • instalarea mașinilor și echipamentelor industriale. Această clasă include instalarea specializată a utilajelor. Totuși, instalarea echipamentelor care formează o parte integrantă a clădirilor sau structurilor similare, cum ar fi instalarea scărilor rulante, instalația electrică, sisteme de alarmă antiefracție sau a sistemelor de aer condiționat este clasificată drept activitate de construcție. Această clasă include: instalarea utilajelor industriale în uzine, asamblarea echipamentului de control a proceselor industrial,  instalarea altor echipamente industriale: echipamente de comunicații,  calculatoare de mare viteză și capacitate de stocare (mainframe) și echipamente similar, echipamente de radiologie și echipamente electromedicale, demontarea utilajelor și echipamentelor mari, activități ale montatorilor, asamblarea utilajelor, instalarea echipamentului din popicării, bowling,
 • intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu bunuri semifinite,
 • transporturi de pasageri sau marfă pe căi navigabile interioare. Această clasă include: transportul de pasageri pe fluvii, canale, lacuri și alte căi navigabile interioare, inclusiv în rada și în interiorul porturilor. Acestă clasă include de asemenea: închirierea ambarcațiunilor de agrement cu echipaj pentru transportul pe căi navigabile interioare,
 • transportul auto, aerian și feroviar, pentru transportul de persoane, mărfuri etc.

 

CURTEA  DE  ARBITRAJ  COMERCIAL,  MARITIM  ȘI  FLUVIAL  DE  PE  LÂNGĂ  FUNDAȚIA “CARDINAL  POINTS”

CURTEA  DE  ARBITRAJ  COMERCIAL  MARITIM  ȘI  FLUVIAL de pe lângă FUNDAȚIA  CARDINAL  POINTS, este cea mai nouă instituţie de arbitraj comercial din România, înfiinţată în anul 2018.

Astfel, principalele elemente de consolidare a credibilităţii acestei instituţii sunt date de:

–  calitatea hotărârilor arbitrale;

–  buna reputaţie profesională a arbitrilor (atât arbitrii români, cât şi arbitrii străini);

–  stabilitatea instituţională a Curții pentru că în domeniul arbitrajului comercial părţile au nevoie să ştie că dacă înscriu o clauză arbitrală în contract, peste câţiva ani când vor apela la serviciile Curții, aceasta este funcţională, şi nu doar la momentul soluţionării litigiului, ci şi la momentul punerii în executare a sentinţei arbitrale.

Președinele Curții

PRENUME / NUME PERIOADA
TĂRNICERIU  RADU – DIMITRIE     2018 – prezent